ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვისა და ექსპედიციის მომსახურების პირობები 

შემსრულებელი: შპს "გლობალ ტრანსპორტერი", შემდგომში კომპანია "გლობალ ტრანსპორტერი", ვებ-გვერდი: www.getit.ge 

ტელ: 2 251 351 მისამართი: ქ.თბილისი, ნუცუბიძის ქ.23 

მომხმარებელი: ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს შპს "გლობალ ტრანსპორტერი"-ს გადაზიდვის სერვისით და მინიჭებული აქვს მომხმარებლის GT ნომერი. მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია ასევე დაფიქსირებულია ტვირთის ჩამოსვლისას თანდართულ საერთო კომერციულ ინვოისში და შპს „გლობალ ტრანსპორტერი“-ს მონაცემთა ბაზაში.

კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი-ში მომხმარებლის რეგისტრაცია უფასოა და ნებაყოფლობითი. რეგისტრაცია ხორციელდება ვებ-გვერდზე www.getit.ge მომსახურების პირობები საჯაროა. კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი-ს მომსახურებით სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი დაეთანხმა აღნიშნულ მომსახურების პირობებს, მხოლოდ მისი გაცნობის შემდეგ.

1. ტრანსპორტირების ღირებულება, წონის დამრგვალება და გადახდა 

1.1.ტრანსპორტირების ღირებულება 

 

 

აშშ-დან და დიდი ბრიტანეთიდან 1 კგ ამანათის / ტვირთის საჰაერო გადაზიდვის ღირებულება შეადგენს 7 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

აშშ-დან და დიდი ბრიტანეთიდან ტრანსპორტირების ღირებულება იანგარიშება მხოლოდ ფიზიკური წონით მოცულობითი წონის გარეშე.

 

არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან 1 კგ ამანათის / ტვირთის ტრანსპორტირების საფასური შეადგენს 8 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან ტრანსპორტირების ღირებულება იანგარიშება მხოლოდ ფიზიკური წონით მოცულობითი წონის გარეშე. (ა/მ პამპერის გარდა)

 

ჩინეთიდან ამანათის / ტვირთის საჰაერო გადაზიდვის ღირებულება შეადგენს 7.7 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

ჩინეთიდან ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ტრანსპორტირების ღირებულების დაანგარიშება ხოციელდება მხოლოდ ფიზიკური წონის წონის მიხედვით, ხოლო სხვა სახის გზავნილების ტრანსპორტირების ღირებულება იანგარიშება პარაგრაფი 1.5–ში განსაზღვრული მოცულობითი წონის გათვალისწინებით.

 

არასტანდარტული / არაგაბარიტული ტვირთის ან/და ამანთების ტრანსპორტირების პირობების დასაზუსტებლად, აუცილებელია დაგვიკავშირდეთ წინასწარ.

 

 

1.2. წონის დამრგვალება

 

აშშ დან და დიდი ბრიტანეთიდან ამანათების წონის დამრგვალება ხდება 100 გრ–მდე სიზუსტით. 

არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან ერთ კილოგრამამდე ამანათის წონა  მრგვალდება 1 კილოზე,  ხოლო ერთ კილოგრამზე მეტი ამანათის წონა მრგვალდება 100 გრამის სიზუსტით.

 

ჩინეთიდან ამანათების წონის დამრგვალება ხდება 100 გრ–მდე სიზუსტით.

 

1.3. გადახდა 

სავალდებულოა გადახდა განხორციელდეს მხოლოდ www.getit.ge ვებ–გვერდზე მითითებული ანგარიშსწორების ფორმებით.

 

1.4 მომხმარებლის მხრიდან შპს გლობალ ტრანსპორტერი-ს მიმართ ამანათის ტრანსპორტირების დავალიანების არსებობის შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას მომხმარებლის მხრიდან დავალიანების სრულად დაფარვამდე არ გასცეს მომხმარებლის სახელზე ჩამოსული სხვა გზავნილები.

 

1.5 მოცულობითი წონა

იმ შემთხვევაში,თუ მოცულობითი წონა აჭარბებს რეალურს, ტრანსპორტირების ღირებულება გამოითვლება მოცულობითი წონით. 

მოცულობითი წონა განისაზღვრება ამანათის სიგრძე, სიგანე, სიმაღლის გადამრავლებით და 6000 ზე გაყოფით, სანტიმეტრი და კილოგრამი ერთეულისთვის შემდეგი ფორმულის მიხედვით: სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე / 6000. დამატებით იხილეთ კალკულატორი - ს განყოფილება www.getit.ge ვებ–გვერდზე. 

 

ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ტრანსპორტირების ღირებულების დაანგარიშება ხოციელდება მხოლოდ ფიზიკური წონის წონის მიხედვით.

 

 

2. ამანათების გადაფუთვის სერვისი

2.1.ზომაში შემცირების სერვისი ვრცელდება მხოლოდ არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან გამოგზავნილ ამანათებზე და გულისხმობს ამანათის სიცარიელის შეძლებისდაგვარად შემცირებას, საფოსტო ყუთის გადაჭრისა და მოკეცვის, სხვა ყუთსა თუ პაკეტში გადაწყობის ხარჯზე.

2.3.გადაფუთვის სერვისი არ ვრცელდება დიდი სხვა ქვეყნებიდან გამოგზავნილ ამანათებზე. 

 

 

3. საკურიერო მომსახურება

 

3.1  საკურიერო მომსახურება საფასური თბილისის მასშტაბით შეადგენს 10 კილოგრამამდე 5 ლარს. 10-20კგ 20 ლარს,  20 კილოგრამზე მეტის შემთხვევაში ტარიფის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

 

3.2. საქართველოს ტერიტორიაზე (თბილისის გარდა) საკურიერო მომსახურება საფასური შეადგენს 10 კილოგრამამდე 10 ლარს. 10-20კგ 20 ლარს ,  20 კილოგრამზე მეტის შემთხვევაში ტარიფის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

 

3.3. კურიერს ამანათი მიაქვს მომხმარებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ მისამართზე ან საკურიერო მომსახურების განცხადებისსას მითითებულ მისამართზე და მხოლოდ ერთხელ.

 

3.4. ამანათის სხვა მისამართზე მიტანის სურვილის შემთხვევაში, საჭიროა მომხმარებელმა გლობალ ტრანსპორტერი-ს ვებ-გვერდზე, საკუთარ ექაუნთში, მისამართის გრაფაში შეცვალოს მისამართი. ცვლილების დაფიქსირება საჭიროა ამანათის საფასურის გადახდამდე. სხვა შემთხვევაში ცვლილება გათვალისწინებული არ იქნება.

 

3.5. ამანათის ოფისიდან გატანის სურვილის შემთხვევაში, საჭიროა მომხმარებელმა გლობალ ტრანსპორტერი-ს ვებ-გვერდზე, მისამართის გრაფაში ჩაწეროს: "გავიტან ოფისიდან", ნაცვლად მომხმარებლის მისამართისა. ცვლილების დაფიქსირება საჭიროა ამანათის საფასურის გადახდამდე. სხვა შემთხვევაში ცვლილება გათვალისწინებული არ იქნება.

 

3.6. კურიერი არ აიტანს ამანათს სართულებზე.

 

3.7. მისამართზე მოსვლამდე კურიერი დარეკავს მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებულ მობილურის ნომერზე, რათა გადასცეს მომხმარებელს ამანათი. თუ დაკავშირება რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ვერ მოხდა მომხმარებლის ან სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მიზეზით, კურიერი წაიღებს ამანათს საწყობში, საიდანაც მომხმარებელი ვალდებულია თვითონ გაიტანოს ამანათი.

 

3.8. ამანათის მისაღებად საჭიროა მომხმარებელმა თან იქონიოს მიმღების (პიროვნება, რომლის სახელი და გვარი აწერია უშუალოდ ამანათს) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. ქსეროასლი არ მიიღება. აგრეთვე შესაძლებელია ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის წარდგენა.

 

 

3.9. ამანათის გადაცემის დამოწმება ხდება მომხმარებლის მიერ პირადობის ან პასპორტის წარდგენით და შესაბამისი ჩანაწერით მომხმარებლის ექაუნთში. 

 

3.10. ჩამოსული ამანათები საწყობში შეინახება 2 (ორი) თვის განმავლობაში. თუ მომხმარებელი ვერ ახერხებს ამანათის გატანას მითითებულ პერიოდში, მან ამის შესახებ უნდა აცნობოს კომპანიას  ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს  ერთი კვირისა ვებგვერდზე მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე. მოუკითხავი ტვირთები მეორე თვის ბოლოს გასხვისდება ან გადავა გლობალ ტრანსპორტერის საკუთრებაში.

 

 

 

4. ამანათის გადაცემა მესამე პირზე შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შეუძლია წარადგინოს რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტი:

 

4.1. მიმღების პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ან პასპორტი გადახდის ქვითართან ერთად.

 

4.2. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, ამანათის გამტანის პირადობის მოწმობა და გადახდის ქვითარი.

 

 

 

5. ავია რეისების განრიგი, გადახდის და ამანათის მიღების პერიოდი

 

5.1. აშშ-დან: ორშაბათს 12 საათამდე მიღებული ამანათები იგზავნება სამშაბათს და ჩამოდის პარასკევს; ხუთშაბათს 12 საათამდე მიღებული ამანათები იგზავნება პარასკევს და ჩამოდის სამშაბათს.

 

5.2. ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობაა 3-4 დღე.

 

5.3. დიდ ბრიტანეთში სამშაბათის ჩათვლით მისული ამანათები იგზავნება ოთხშაბათს.

 

5.4. ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობაა 4-5 დღე.

 

5.5. ტრანსპორტირების ღირებულების მომხმარებლის ექაუნტში ატვირთვა მოხდება თბილისში ტვირთის ჩამოფრენისას. 

 

5.6. ამანათები ოფისიდან გაიცემა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 11 საათიდან 19:00 საათამდე.

 

5.7. დუბაის საწყობში კვირას 12 საათამდე, სამშაბათს 12 საათამდე და ხუთშაბათს 12 საათამდე მისული ამანათები იგზავნება იმავე დღეს და გაიცემა გამოგზავნიდან  მეორე დღეს  15 საათიდან

 

5.8. აღნიშნული ავიარეისების განრიგი არ არის ფიქსირებული და კომპანია პასუხისმგებლობას არ იღებს ფორსმაჟორული სიტუაციების შემთხვევაში რეისების დაგვიანებაზე (მაგ.: რთული მეტეოროლოგიური პირობები, ავია კომპანიის მიერ გაუქმებული ან შეცვლილი განრიგი და ა.შ.).

 

5.9  მისამართზე მისულად ითვლება მხოლოდ ის ამანათი, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი მიტანის  (Delivered) და ჩაბარების "signed by …" დამადასტურებელი სტატუსი  საფოსტო  კომპანიების ვებ-გვერდებიდან, მაგ.: USPS, UPS, FEDEX, ROYAL MAIL. კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი  უფლებამოსილია მოითხოვოს მომხმარებლისგან ხელმოწერის დამადასტურებელი  გრაფიკული დოკუმენტი ე.წ. "Signature" (შესრულებული ფურცელზე ან ელექტრონულ მოწყობილობაზე რეალური ხელის მოწერის სახით) რაც  საფოსტო კომპანიის მიერ (მაგ.: UPS, Fedex, USPS, ROYAL MAIL) ამანათის ჩაბარებისას იქმნება და ინახება საფოსტო კომპანიის ბაზაში.

 

5.10  იმ შემთხვევაში, თუ ამანათის სტატუსი  საფოსტო კომპანიის ვებ-გვერდზე აისახება როგორც მიტანილი "delivered" და ასევე ჩანს, რომ ამანათი ჩაბარებულია "signed by …",  მაგრამ  ამანათი ფიზიკურად არ არის მიტანილი ფოსტის მიერ  ჩვენი კომპანიის  საწყობში,  ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს გამომგზავნს და გაასაჩივროს ამანათის მიუღებლობა.  საჩივრის განაცხადის შემდეგ,  საფოსტო  კომპანიაში უნდა ჩაირთოს ე.წ. investigation ან Tracer, ანუ მოძიების სტატუსი, რაც ნიშნავს, რომ ამანათზე გამოცხადებულია ძებნა იმის დასდგენად თუ რა მისამართზეა რეალურად მიტანილი. აღნიშნული პროცედურების გავლა მომხმარებლისგან სავალდებულოა. კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი არ იღებს ვალდებულებას იმ ამანათებზე, რომელიც ფიზიკურად არ მისულა ამერიკის საწყობში, თუნდაც საფოსტო კომპანიის ვებ-გვერდზე არსებობდეს სტატუსი  delivered და  Signed by … სადაო სიტუაციის შემთხვევაში, კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი  და ასევე მისი პარტნიორი კომპანიები, რომელიც ოპერირებენ აშშ, დიდ ბრიტანეთში და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში დაუდასტურებენ გამომგზავნ კომპანიას და  ფოსტას წერილობით ან ფაქსის სახით, რომ ამანათი ფიზიკურად არ მისულა მომხმარებლის მისამართზე.

 

 

 

6. დაზღვევა და დაზღვევის პირობები:

6.1. ამანათის დაზღევისათვის, საჭიროა წინასწარ გაფორმდეს წერილობითი ხელშეკრულება მაღაზიის ორიგინალ ინვოისთან ერთად რომელიც თან უნდა ერთვოდეს ხელშეკრულებას.

6.2. ამერიკიდან კერძო პირის მიერ გამოგზავნილი ამანათის დაზღვევა არ ხდება. ასევე არ დაიზღვევა ამანათი რომელსაც ორიგინალი შესყიდვის ინვოისი არ გააჩნია.

6.3. არ ხდება USPS ან სახელმწიფო ფოსტებით გამოგზავნილი ამანათების დაზღვევა (მაგ.: EMS).

6.4. არ ხდება შუშის და მსხვრევადი საქონლის დაზღვევა

6.5. ამანათის დაზღვევის ღირებულება კომერციულ ინვოისში მითითებული თანხის 3.0%–ს შეადგენს.

6.6. დაზღვეული ამანათის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ გლობალ ტრანსპორტერი-ს ოფისში, მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

6.7. დაზღვევა გულისხმობს ამანათის გარეგან დაზიანების ან დაკარგვისაგან დაცვას. სერვისში არ შედის ამანათში არსებული პროდუქციის შემოწმება დაზიანებაზე ან მუშაობის ვარგისიანობაზე, შესაბამისად ამანათში არსებული მსხვრევადი პროდუქციის სადაზღვევო პრემიით ანაზღაურება არ ხდება (მაგ. შუშა, ეკრანი, ჭურჭელი, ფაიფური, ჭაღი, ბრა და ა.შ.), თუ ვიზუალურად ამანათის ყუთი დაზიანებული არ არის. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა ამანათის შიგთავსის ან მისი ნაწილობრივი დაზიანება (შუშის, ეკრანის და ა.შ. გატეხვა, გაბზარვა....), მიმღები (მფლობელი) ვალდებულია მაინც გადაიხადოს ტრანსპორტირების ღირებულება და გაიტანოს აღნიშნული ამანათი, წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას დაუყოვნებლივ შეუწყვიტოს აღნიშნულ მომხმარებელს გლობალ ტრანსპორტერი-ს მომსახურების უფლება მისი შემდგომი განუახლებლობის პირობით.

6.8. დაზღვეულ ამანათზე შემცირების სერვისი არ მოქმედებს და ამანათი გამოიგზავნება მხოლოდ ორიგინალი შეფუთვით.

6.9. სადაზღვევო პრემია ლიმიტირებულია ამანათში არსებული პროდუქციის ღირებულებით, რომელიც ასევე განსაზღვრულია ხელშეკრულების დანართით.

 

6.10. გლობალ ტრანსპორტერი არ იღებს პასუხისგებლობას დაუზღვეველ ამანათში არსებული  პროდუქციის ტრანსპორტირების დროს დაზიანებაზე და არ ანაზღაურებს სადაზღვევო პრემიით ამანათის ღირებულებას (შუშის, ეკრანის და ა.შ. გატეხვა, გაბზარვა....), მიმღები (მფლობელი) ვალდებულია მაინც გადაიხადოს ტრანსპორტირების ღირებულება და გაიტანოს აღნიშნული ამანათი, წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას დაუყოვნებლივ შეუწყვიტოს აღნიშნულ მომხმარებელს გლობალ ტრანსპორტერი-ს მომსახურების უფლება მისი შემდგომი განუახლებლობის პირობით.

 

 

 

6.11. დასაზღვევი ამანათის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს დაზღვევის პირობები

 

 

 

7. განბაჟება:

 

 

7.1. თუ გამოსაგზავნი ნივთის ღირებულება აღემატება 300 ლარს ან 30 კილოგრამს, იგი გადის უპირობო განბაჟების პროცედურას.

 

7.2. განსაბაჟებელი ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულების თანხას ემატება დეკლარაციის ღირებულება 10 ლარის ოდენობით. განბაჟება ხორციელდება მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილი ნივთის ინვოისის (ორდერის) საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი უფლებას იტოვებს ინვოისის ავთენტურობის დადგენის მიზნით, მომხმარებელს მოთხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ( მისი ექაუნტის გახსნა, გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ა.შ.), ზემოდხსენებული მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანია უფლებას იტოვბს ამანათი გადასცეს შემოსამავლების სამსახურის შესაბიმს განყოფილებას შემგომი რეაგირებისათვის.

 

7.3. დეკლარირება (პროდუქციის დასახელებისა და ფასის მითითება) გლობალ ტრანსპორტერი–ს ვებ–გვერდზე სავალდებულოა. ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს.

 

7.4. სავალდებულოა გლობალ ტრანსპორტერი–ს მომსახურების გადახდა განბაჟების პროცედურების დაწყებამდე, ინვოისის გაგზავნიდან 2 დღის ვადაში.

 

7.5. იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო სამსახური ან ფინანსთა სამინისტრო დააკისრებს საჯარიმო სანქციას კომპანია გლობალ ტრანსპორტერ–ს, მომხმარებლის მიერ მომსახურების პირობების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის გამო (მაგ.: პროდუქციის არასრული ან არაზუსტი დეკლარირება), კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი უფლებას იტოვებს აღნიშნული ჯარიმის გადახდა დააკისროს მომხმარებელს.

 

 

8. პროდუქცია რომლის ტრანსპორტირებაც შეზღუდულია

8.1. იხილეთ პროდუქციის ჩამონათვალი, რომლის ტრანსპორტირებაც შეზღუდულია. მომხმარებლის მხრიდან აკრძალული პროდუქციის გამოგზავნის შემთხვევაში კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქციის საქართველოში გამოგზავნაზე ან უცხოეთში საბაჟოს მხრიდან პროდუქციის კონფისკაციაზე.

8.2. იმ შემთვევაში თუ მომხმარებელი მაინც გაგზავნის აკრძალულ პროდუქციას კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი-ს მიერ მომხმარებლისთვის გადაცემულ ამერიკულ ან ბრიტანულ მისამართზე, კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას ამანათის გამომგზავნ მაღაზიასთან ან კერძო პირთან ამანათის დაბრუნებაზე. აღნიშნული დარღვევა ჩაითვლება მომსახურების პირობების დარღვევად, რაც გამოიწვევს მომსახურების უპირობო შეწყვეტას და მომხმარებლისთვის საჯარიმო სანქციების დაკისრებას, რაც განისაზღვრება კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი-სთვის მიყენებული მატერიალური ზარალის ოდენობით.

 

 

9. სხვა შეზღუდვები და პირობები

9.1. კლიენტის მხრიდან ნებისმიერი ტიპის ჟარგონული, არაეთიკური ან შეურაწმყოფელი ტერმინების გამოყენება, როგორც ელ–ფოსტით, ასევე ტელეფონზე, ჩათით ან თანამშრომლების მიმართ პირადად, ასევე ხმამაღალი საუბარი, ტონის აწევა, ყვირილი, დამცინავი ან ირონიული საუბარი - გამოიწვევს მომხმარებლის სერვისის დაუყოვნებლივ და უპირობო შეწყვეტას მისი შემდგომი განუახლებლობის პირობით.

9.2. კომპანიის ოფისში მოსული ორსულები, ასევე მომხმარებლები მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად მიიღებენ ამანათს ურიგოდ. მათთვის რიგის დათმობა სავალდებულოა და უპირობო.

9.3. ყველა ინფორმაცია და პირობა რომელიც განთავსებულია გლობალ ტრანსპორტერი-ს ვებ–გვერდზე www.getit.ge, მათ შორის ტექსტური მასალა ხშირად დასმულ კითხვების განყოფილებიდან და მომსახურების პირობების გვერდიდან ნამდვილია და წარმოადგენს მომსახურების პირობების განუყოფელ ნაწილს. მომსახურების პირობები ითვლება კომპანიასა და მომხმარებელს შორის დადებულ შეთანხმებად, მომხმარებლის ვებ–გვერზე რეგისტრაციის მომენტიდან.

9.4. გლობალ ტრანსპორტერი არ იღებს პასუხისმგებლობას საქართველოში ამანათის ტრანსპორტირებაზე, თუ პროდუქციის გამოწერისას მომხმარებელი დაუშვებს შეცდომას და მისამართს მიუთითებს არასრულად ან არასწორად. მომხმარებლის მხრიდან მისამართის ცვლილება დაუშვებელია და ის უნდა ჩაიწეროს ზუსტად ისე, როგორც მოცემულია მომხმარებლის გვერდზე, ასევე რეგისტრაციისას მიღებულ ელექტრონულ წერილში.

9.5. გლობალ ტრანსპორტერი ვალდებულებას იღებს კლიენტთთან მხოლოდ იმ სერვისებზე, რაც აღწერილია მომსახურების პირობების გვერდზე.

9.6. გლობალ ტრანსპორტერი უფლებას იტოვებს მოახდინოს მომხმარებელთან ურთიერთობის ამსახველი მონაცემების ჩაწერა და დამახსოვრება (ინტერნეტის, სატელეკომუნიკაციო თუ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების ყველა სახეობის საშუალებით, მათ შორის ელ–ფოსტით გამოგზავნილი წერილების, ჩათით ან ტელეფონით საუბრები,) რაც შესაძლოა კომპანიამ გამოიყენოს მისი უფლებების დაცვის მიზნით მომხმარებელთან სასამართლო ან სხვა დავის წარმოქმნის შემთხვევაში.

9.7. მომხმარებელი ეთანხმება, რომ მის მიერ ამანათის მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტები (პირადობა, პასპორტი, ბანკის ქვითარი) არის უტყუარი და ამ დოკუმენტების ნამდვილობაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს.

9.8. თუ კომპანიის მიერ ტრანსპორტირების საფასურის ატვირთვიდან 60 დღის შემდეგ არ მოხდა ამანათის ტრანსპორტირების თანხის გადახდა, მომხმარებლის ამანათი და მისი შიგთავსი გადადის კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი-ს საკუთრებაში, ხოლო აღნიშნული მომხმარებელი გაითიშება სისტემიდან მისი შემდგომი განუახლებლობის პირობით.

9.9. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია დაცულია. კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი არ გადასცემს მესამე მხარეს მომხმარებლის შესახებ რაიმე სახის ინფორმაციას სასამართლო დადგენილების გარეშე.

9.10. კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი უფლებას იტოვებს კლიენტის წინასწარი ინფორმირების შემდეგ, მასთან შეთანხმების გარეშე, შეცვალოს მომსახურების მიწოდების პირობები.

 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის.