ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები

სს თიბისი ბანკი
საბანკო კოდი (მფო): TBCBGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში GE61TB3758836020100007
მიმღები: შპს " გლობალ ტრანსპორტერი"
სკ 205294466