16.08.2019
DUBAI რეისი 15.08.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
15.08.2019
US რეისი 9.8.2019 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
07.05.2019
DUBAI რეისი 05.05.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
06.05.2019
US რეისი 30.4.2019 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
03.05.2019
DUBAI რეისი 2.05.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
02.05.2019
UK 29.4.2019 რეისი ჩამოსულია, ამანათებისა გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
02.05.2019
DUBAI რეისი 30.04.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
30.04.2019
US რეისები 16-19-23-26 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
30.04.2019
DUBAI რეისი 26.04.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
25.04.2019
UK 23.4.2019 რეისი ჩამოსულია, ამანათებისა გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
24.04.2019
DUBAI რეისი 23.04.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
23.04.2019
DUBAI რეისი 21.04.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად